Płatności zagraniczne

      Bank Spółdzielczy w Lipsku realizuje płatności zagraniczne do wszystkich krajów świata, do których wysyłanie przelewów nie jest prawnie zabronione. Warunkiem przyjęcia zlecenia jest posiadanie przez Klienta rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Lipsku.

Rodzaje poleceń wypłaty:

Polecenie wypłaty wysyłane za granicę - oznacza zlecenie dokonania przelewu określonej kwoty pieniężnej (wyrażonej w walucie obcej lub w PLN) wskazanej osobie fizycznej lub prawnej na jej rachunek we wskazanym banku zagranicznym lub krajowym. Bank na podstawie pisemnej dyspozycji zleceniodawcy zobowiązuje się do przekazania środków pieniężnych w określonej wysokości na rzecz wskazanego beneficjenta w formie polecenia wypłaty skierowanego do banku beneficjenta.

Należy wypełnić druk polecenia wypłaty za granice (Pobierz druk).

Polecenie wypłaty otrzymane z zagranicy - oznacza zlecenie wypłacenia określonej kwoty pieniężnej (wyrażonej w walucie PLN) na rzecz wskazanego beneficjenta (wskazany w poleceniu wypłaty podmiot, na rzecz którego ma być dokonana wypłata), otrzymane od banków zagranicznych lub krajowych.

W takim przypadku Klient Banku Spółdzielczego w Lipsku, spodziewając się wpływu z zagranicy, powinien dostarczyć swojemu kontrahentowi następujące dane:

  • nazwa (imię i nazwisko) oraz adres beneficjenta,
  • numer rachunku beneficjenta tzw. IBAN (26 cyfr; poprzedzony PL)
  • identyfikator SWIFT/BIC: GBWCPLPP (SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A, 61-462 Poznań)
Pobierz instrukcje dla płatności z zagranicy (Pobierz instrukcje ).


INFORMACJE

Zastrzeganie, aktywacja kart płatniczych, 3D Secure:
    
800 888 888
61 647 28 46


Kod SWIFT:
GBWCPLPP

Blokowanie dostępu do Internet Bankingu
sms o treści
BI#identyfikator#PESEL
na numer telefonu
666 345 254