Historia Banku Spółdzielczego w Lipsku

Historia Banku Spółdzielczego w Lipsku sięga 1917 roku. W dniu 18 sierpnia 1917 roku został zarejestrowany statut „Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego w Lipsku” w Byłej Cesarskiej i Królewskiej Komendzie Powiatowej w Wierzbniku. W 1925 roku Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe otrzymało nazwę „Kasa Spółdzielcza w Lipsku z odpowiedzialnością nieograniczoną”. W 1950 roku, na podstawie Zarządzenia Ministra Skarbu połączono i przekształcono Kasę Spółdzielczą w Lipsku, Kasę Stefczyka w Solcu nad Wisłą i Krępie Kościelnej na „Gminną Kasę Spółdzielczą w Lipsku”.

W kwietniu 1960 roku weszła w życie ustawa o prawie bankowym, która uprawniła kasy spółdzielcze do używania nazwy „bank” z dodatkiem „spółdzielczy”. Walne Zebranie Przedstawicieli w 1961 roku podjęło uchwałę o zmianie nazwy na „Bank Spółdzielczy w Lipsku”.
Przełomowym okresem dla bankowości spółdzielczej w Polsce, a tym samym dla Banku Spółdzielczego w Lipsku, była ustawa z 12 czerwca 1975 roku o Prawie bankowym, na mocy której banki spółdzielcze zobligowane zostały do zrzeszenia się w Banku Gospodarki Żywnościowej. BGŻ powstał 01 lipca 1975 roku jako bank państwowo-spółdzielczy i stał się dla banków spółdzielczych centralą organizacyjną, finansową i lustracyjną.

Zakres działalności Banku, oprócz już wykonywanej tj. kredytowania rolnictwa indywidualnego, rzemiosła i ludności, gromadzenia wkładów oszczędnościowych na różnego rodzaju książeczkach oszczędnościowych, obsługi kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej związanych z rolnictwem (mleczarni, gminnych spółdzielni, POM, SKR, spółek wodnych itp.) ewidencji wartości skupu płodów rolnych dla potrzeb emerytalnych i rentowych - rozszerzono o sprzedaż nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz pośrednictwo w obrocie międzysąsiedzkim oraz prywatnym, pomiędzy rolnikami a gospodarstwami uspołecznionymi.

Po wejściu w życie ustawy o restrukturyzacji Banków Spółdzielczych i BGŻ z dn. 24 czerwca 1994 roku banki zostały zobowiązane do przyjęcia nowych statutów i zrzeszenia się z bankami regionalnymi. Bank Spółdzielczy w Lipsku zrzeszył się z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. w Warszawie, a od 2011 roku jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Od 2015 roku BS w Lipsku jest objęty systemem ochrony instytucjonalnej Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.

Siedziba Banku do dnia 10 maja 2015 roku mieściła się w Lipsku przy ul. Sandomierskiej 8. Od dnia 11 maja 2015 roku Centrala znajduje się w nowo wybudowanym budynku przy ulicy 1 Maja 23. Działalność Banku prowadzona jest także poprzez Filię w Solcu nad Wisłą.

Bank Spółdzielczy w Lipsku jest średniej wielkości, uniwersalnym Bankiem, działającym na lokalnym rynku, na terenie powiatów: lipskiego, zwoleńskiego i radomskiego (w województwie mazowieckim), opolskiego (w województwie lubelskim), ostrowieckiego, opatowskiego i starachowickiego (w województwie świętokrzyskim).

Obecnie sytuacja finansowa Banku jest zadawalająca. Ocenę tę uzasadnia: systematyczne wzmacnianie bazy kapitałowej poprzez coroczne odpisy z zysku, zwiększające fundusz zasobowy, utrzymanie dobrej jakości aktywów, generowanie wyniku finansowego na poziomie zapewniającym sukcesywne zwiększanie funduszy własnych. Bank zwiększa aktywność na rynku lokalnym, angażując coraz więcej środków finansowych w działalność kredytową oraz na rynku pieniężnym lokując środki w bezpieczne papiery wartościowe. Bank sukcesywnie wprowadza do swojej oferty nowe produkty: kredytowe, depozytowe oraz nowoczesne rozwiązania w zakresie IT i bankowości mobilnej. Klientom Banku oferujemy także kantor walutowy. Czynnie uczestniczymy w programach rządowych tj. 500+, Moje ID- profil zaufany.

Bank wspiera działania koalicji biznesu, administracji państwowej i organizacji pozarządowych na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Działania podejmowane przez Bank na rzecz środowiska zmierzają do ugruntowania wizerunku Banku i sektora bankowości spółdzielczej jako proekologicznych partnerów.

Bank Spółdzielczy w Lipsku oferuje swoje produkty głównie małym i średnim przedsiębiorcom, rolnikom, osobom fizycznym i jednostkom samorządu terytorialnego. Bank obsługuje kilka tysięcy klientów. Placówki dostosowane są do potrzeb Banku i zapewniają efektywną obsługę klientów.

Świadcząc szeroki zakres usług, Bank Spółdzielczy w Lipsku w swojej działalności nie zatracił jednak społecznego i spółdzielczego charakteru. Zarząd Banku i Rada Nadzorcza aktywnie włącza się w działalność społeczną i kulturalną na terenie powiatu lipskiego i nie tylko. Bank wspiera organizacyjnie i finansowo lokalne instytucje, organizacje pożytku publicznego, szkoły, placówki i wydarzenia kulturalne, imprezy sportowe i festyny. Tego typu działania budują zaufanie i wzmacniają przywiązanie do dzisiejszego Banku Spółdzielczego w Lipsku, od ponad 100 lat wpisanego w krajobraz lokalnego środowiska.Zarząd Banku Spółdzielczego w LipskuO BANKU

Historia
Rada i Zarząd
Statut Banku
Zasady składania reklamacji, skarg i wniosków
Informacje dodatkowe
Wskaźniki referencyjne
Gwarancje BFG

TABELE

Tabela oprocentowania
Taryfa prowizji i opłat
OFERTA

Osoby fizyczne
Przedsiębiorcy
RolnicyBANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Internet Banking
Aplikacja mobilna
SMS Banking
Karty płatnicze
3D Secure
PRZYDATNE LINKI

Kontakt

Doładowania telefonów
Bankomaty
Invoobill
Western Union
Płatności zagraniczne
Przenoszenie rachunku
SGB ID
Profil Zaufany

SGB ID
Pacjent.gov.pl

PSD2

Do pobrania
INFORMACJE

Zastrzeganie, aktywacja kart płatniczych, 3D Secure:
    
800 888 888
61 647 28 46


Kod SWIFT:
GBWCPLPP

Blokowanie dostępu do Internet Bankingu
sms o treści
BI#identyfikator#PESEL
na numer telefonu
666 345 254